Meteen naar de inhoud

Privacy policy

1. Algemene informatie

De raadpleging of gebruik van de Website door een Bezoeker houdt de volledige kennisname en aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden in.

De Diensten van SOULMATE worden aangeboden via cumulatief gebruik van de Website en/of APP door de Coach en door de Gebruiker.

Door als Gebruiker of Coach zelf een account aan te maken en/of gebruik te maken van de Diensten sluit U een overeenkomst met SOULMATE onder volgende Gebruiksvoorwaarden.

Tussen SOULMATE en de Organisatie komt een overeenkomst tot stand door aanvaarding van de offerte door de Organisatie. De Organisatie zorgt ervoor dat de Coaches en Gebruikers die deel uitmaken van zijn organisatie rechtsgeldig zullen gebonden zijn door de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en SOULMATE bewijs verschaffen van het akkoord van de Coaches en Gebruikers.

Alle overeenkomsten gesloten tussen SOULMATE en een Gebruiker, Coach of Organisatie worden beheerst door deze Gebruiksvoorwaarden. De algemene voorwaarden van de Coach of Organisatie maken geen deel uit van de overeenkomst, afwijkingen van deze Gebruikersvoorwaarden zijn slechts mogelijk mits uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst.

Het gebruik van de APP is eveneens onderhavig aan de bepalingen van de EULA.

De informatie die op de Website wordt gepubliceerd, is van algemene en informatieve aard en wordt niet gepubliceerd om aan een individuele behoefte te beantwoorden. De informatie is evenmin noodzakelijk volledig of up-to-date en omvat geen individuele raadgevingen noch professionele aanbevelingen.

De inhoud van de Website (daarbij inbegrepen de hyperlinks naar andere websites) kan op elk ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige verwittiging of mededeling.

2. Accountbeheer

De Gebruikers en Coaches kunnen vrij een account aanmaken via de Website of via de APP indien zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en handelingsbekwaam zijn.

De Diensten worden niet aangeboden aan Gebruikers die nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Gebruikers die handelingsonbekwaam zijn moeten de toestemming hebben van hun bewindvoerder om van de Diensten gebruik te maken. Desgevallend moet de bewindvoerder deze Gebruiksvoorwaarden, de EULA, de Privacyverklaring aanvaarden en de nodige toestemmingen geven m.b.t. specifiek gegevensverwerkingen ten behoeve van de minderjarige of handelingsonbekwame Gebruiker.

Coaches die gebruik maken van de Diensten kunnen accounts aanmaken voor Gebruikers. Indien de Coach niet de bewindvoerder is van de respectieve Gebruiker zorgt hij of zij ervoor dat de bewindvoerder van die Gebruiker de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, de EULA, de Privacyverklaring accepteert en toestemmingen m.b.t. specifieke gegevensverwerkingen bekomt en SOULMATE bewijs verschaffen van dit akkoord.

Voor Coaches en Gebruikers die deel uitmaken van een Organisatie, die ervoor heeft gekozen een overeenkomst te sluiten met SOULMATE, zal de Organisatie hen voorzien van een account. Voor de Organisatie zelf zal een hoofdaccount worden geopend door SOULMATE, met aanlevering van gebruikersnaam en wachtwoord.

De toegang tot Uw account is strikt persoonlijk en wordt beschermd via een wachtwoord dat u geheim dient te houden, dat voldoende sterk is en regelmatig dient gewijzigd te worden. Het is niet toegestaan de toegang tot uw account te verhuren of op enige andere manier beschikbaar te stellen aan een derde.

Het is de Organisatie niet toegestaan accounts aan te maken voor Gebruikers en Coaches die geen deel uitmaken van zijn organisatie.

De Organisatie zal ervoor zorgen dat wachtwoorden van Coaches en Gebruikers voldoen aan de vereisten van informatieveiligheid rekening houdend met de stand van de techniek.

U bent aansprakelijk voor alle handelingen die gebeuren via Uw account. Ingeval van een vermoeden van misbruik dient U zo snel mogelijk SOULMATE in te lichten.”</p>

3. Beschikbaarheid

1. Website

SOULMATE levert redelijke inspanning om de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de Website te garanderen, zonder dat zij aansprakelijk kan worden gesteld voor enige onderbrekingen in de dienstverlening, ongeacht of deze te wijten zijn aan externe factoren dan wel aan haar eigen handelen/stilzitten.

2. De Diensten

SOULMATE levert de nodige inspanning om ervoor te zorgen dat de Diensten tijdens de voorziene gebruiksduur beschikbaar zijn, zonder dat zij evenwel aansprakelijk zal kunnen worden gesteld voor onderbrekingen in de dienstverlening, ongeacht of deze te wijten zijn aan externe factoren dan wel aan haar eigen handelen/stilzitten.

Indien de Coach, Gebruiker of Organisatie garanties wil kan zij aan SOULMATE vragen om een afzonderlijke Service Level Agreement aan te gaan, zonder dat SOULMATE evenwel kan verplicht worden hierop in te gaan.

SOULMATE zal regelmatig reservekopieën van maken van de opgeslagen Data die wordt ingevoerd bij het gebruik maken van de Diensten. SOULMATE is evenwel niet gehouden om individuele Data-bestanden van Gebruikers, Coaches of Organisaties aan U terug te bezorgen, behoudens dwingende wettelijke bepalingen.

4. Misbruik

Het is algemeen verboden tijdens het gebruik maken van de Diensten handelingen te stellen die in strijd zijn met de Belgische, Nederlandse, Oostenrijkse of enige andere toepasselijke wetgeving of rechten van derden; hiervoor is SOULMATE steeds gerechtigd aangifte te doen bij de relevante instanties.

In het bijzonder is verboden:

  • Valse accounts aan te maken of zich voor te doen als iemand anders dan de Coach, Gebruiker of Organisatie.
  • Onjuiste gegevens mee te delen aan SOULMATE tijdens de registratie en het gebruik van de Diensten.
  • De persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, zo is het bijvoorbeeld niet toegelaten om foto’s te maken en uploaden van een persoon tijdens het gebruik maken van de Diensten, zonder voorafgaandelijk toestemming te hebben gevraagd en hiervan bewijs te kunnen overmaken aan SOULMATE.
  • Een inbreuk te maken op de intellectuele rechten van derden, zo is het bijvoorbeeld niet toegelaten om auteursrechtelijk beschermde werken vast te leggen en op te slaan.
  • De Diensten zo te gebruiken dat ze schade of hinder kunnen veroorzaken aan de computersystemen of het netwerk van SOULMATE, inclusief die van derden, door o.m. het overmatig verzenden van gegevens, gebruik van malware of de injectie van computercode. SOULMATE heeft het recht alle maatregelen te nemen die zij nodig acht om deze schade of hinder te voorkomen of te doen ophouden.
  • Gebruik te maken van de Diensten indien de Gebruiker nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

Ingeval van inbreuk op deze bepalingen is SOULMATE gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, zonder dat haar eigen vorderingen hierdoor vervallen, en om onderhavige accounts te sluiten en/of te verwijderen.

5. Ondersteuning & Onderhoud

SOULMATE biedt u een redelijk niveau van ondersteuning waaronder het beschikbaar stellen van online documentatie van haar Website. SOULMATE beschikt over een helpdesk die bereikbaar is via e-mail, maar biedt geen enkele garantie naar beschikbaarheid toe.

SOULMATE voorziet naar best vermogen in het onderhoud (waaronder ook aanpassingen en verbeteringen) van de Diensten. Geplande onderhouden worden zo mogelijk vooraf aangekondigd indien deze een weerslag zouden hebben op de beschikbaarheid. Dringende onderhouden kunnen in ieder geval plaatsvinden zonder voorafgaandelijke aankondiging. Het is mogelijk dat wezenlijke functionaliteiten van de Diensten door SOULMATE worden gewijzigd, zonder dat U hierover bezwaar kunt maken.

6. Garanties & Aansprakelijkheid

Gezien de aard van de Diensten worden deze U aangeboden op een ‘zoals het is’ basis, er wordt geen garantie gegeven dat de Diensten voldoen aan Uw verwachtingen. De Coach en/of Organisatie zelf blijven verantwoordelijk voor het gebruik dat U maakt van de Diensten en voor de veiligheid van de Gebruiker.

SOULMATE zal zich desalniettemin naar best vermogen inspannen om de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de Data te verzekeren.

Voor het gebruik maken van de Diensten is een toestel (pc, smartphone, tablet, etc.) noodzakelijk. SOULMATE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het toestel en evenmin voor schade aan het toestel zelf.

Behoudens bedrog, opzettelijke fout, zware fout en overlijden of persoonlijk letsel in geval van nalatigheid, is SOULMATE niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van, immateriële, indirecte of vervolgschade, daarin begrepen zonder beperking gederfde winst, omzetverlies, inkomstenverlies, productiebeperkingen, administratie- en personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel, reputatieschade, verlies van privacy, verlies van (persoons)gegevens of vorderingen van derden die ontstaan ten gevolg van of in verband met het gebruik van de Diensten of de onmogelijkheid om toegang te hebben tot de diensten.

Zonder het voorgaande te beperken is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van SOULMATE jegens U in ieder geval te allen tijde beperkt tot het laagste bedrag op basis van, de gefactureerde bedragen exclusief BTW &amp; andere taksen voor de Diensten in het jaar waarin het schadegeval zich heeft voorgedaan. Indien geen vergoeding werd betaald is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot 10 EUR (€10).

SOULMATE is in ieder geval niet aansprakelijk ten opzichte van U in het geval de schade het gevolg is van overmacht.

Naast schadevergoeding waarvoor U aansprakelijk bent in het kader van de toepasselijke wetgeving of de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden, vrijwaart U SOULMATE tegen alle aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten en uitgaven (inclusief juridische kosten en bedragen die redelijkerwijs zijn betaald bij de afwikkeling van rechtsvorderingen) geleden door SOULMATE of veroorzaakt en rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiend als gevolg Uw gebruik van de Diensten en schending van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

U erkent verder het recht van SOULMATE om de toegang tot de Website en de Diensten op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te onderbreken onder meer wegens de volgende redenen, doch zonder daartoe beperkt te zijn: opsporen of onderdrukken van mogelijke gevallen van misbruik en/of fraude, of verhelpen aan technische of operationele functiestoornissen, of in geval van een dwangbevel van een rechtbank wegens vermeende inbreuk op de (intellectuele) rechten van derden of het hebben van daadwerkelijke kennis van dergelijke inbreuk, etc.

7. Intellectuele eigendomsrechten

1. De website

De Website en Diensten, met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, grafische gebruikersinterfaces, presentatie, logo’s, software, broncode, databanken, merken, de maatschappelijke naam van SOULMATE en andere bestanddelen van de Website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan SOULMATE of derden. U verbindt zich er uitdrukkelijk toe de intellectuele eigendomsrechten van SOULMATE en/of van derden integraal te respecteren.

Elke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze Website, Diensten of Games, onder welke vorm en door welk middel dan ook, is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van SOULMATE. Hetzelfde geldt voor gegevens die niet worden beschermd door intellectuele rechten, die o.a. kunnen worden verzameld door de techniek van ‘screen scraping’. Door de terbeschikkingstelling en het mogelijke gebruik van de Website wordt door SOULMATE op geen enkele wijze een licentie verschaft.

SOULMATE behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te treffen die zij doeltreffend acht teneinde de aantasting van haar intellectuele eigendomsrechten te verhinderen en/of er een einde aan te stellen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ingevolge deze maatregelen ten laste kan worden gelegd.

2. De Diensten

Alle data, zoals zonder beperking ingevoerde gegevens, die de Coach, Organisatie of Gebruiker verschaft aan SOULMATE, waarop zij intellectuele rechten kunnen laten gelden blijven zijn exclusieve eigendom (de “Data”). De Coach heeft via de Website en APP toegang tot deze data.

De Gebruiker, Coach en Organisatie verlenen hierbij aan SOULMATE een royalty-vrije, exclusieve, overdraagbare en wereldwijde licentie op de Data door hen aan SOULMATE verschaft, ongeacht of deze Data vatbaar is voor een vorm van juridische bescherming, voor de duurtijd van de onderhavige intellectuele rechten of tot de geheime informatie haar geheim karakter verliest in het geval van knowhow, te gebruiken, inclusief het recht om de Data in sublicentie te geven aan derden, voor volgende doeleinden:

  • U de Diensten te kunnen verschaffen, inclusief toekomstige aspecten daarvan;
  • De Data te gebruiken voor wetenschappelijk en/of statistisch onderzoek;
  • De Data te gebruiken om de werking van SOULMATE en haar Diensten te verbeteren;

Onder gebruik van de Data voor bovenstaande doeleinden worden volgende exploitatiewijzen verstaan: De mogelijkheid om de data te reproduceren, te kopiëren, aan te passen, te wijzigen, uit te voeren, te publiceren, uit te zenden, te verzenden of anderszins te communiceren met het publiek, of het nu bekend of onbekend is en uw data te verdelen zonder verdere aankondiging.

Deze licentie geldt zodra de Data zich bevindt op de servers SOULMATE of zodra u die heeft overgemaakt op enige andere wijze aan SOULMATE. De licentie overleeft de duurtijd van de Gebruiksvoorwaarden, evenals de eventuele beëindigen van het gebruikersaccount ongeacht de toedracht en oorsprong van deze beëindiging.

U doet afstand van U recht om Uw naam te zien vermelden bij de exploitatie van de Data. U doet afstand van U recht om Uw morele rechten in te roepen om tegen wijzigingen van de Data in te gaan, tenzij U het bewijs levert dat de wijzigingen Uw eer of reputatie kunnen aantasten.

SOULMATE kan als dusdanig optreden als hosting-dienstverlener in de zin van art. XII.19 van het Wetboek van Economisch Recht en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de Data of activiteiten van Gebruikers, Coaches, Organisaties of Bezoekers. SOULMATE oefent geen gezag of toezicht uit op de Gebruikers, Coaches, Organisaties of Bezoekers. Indien SOULMATE in kennis wordt gesteld van onwettige activiteiten of informatie zal zij deze Data en/of account prompt verwijderen en/of de toegang ertoe onmogelijk maken zonder dat zij hiervoor door de Gebruiker, Coach, Organisatie of Bezoekers aansprakelijk kan worden gesteld en behoudt zij de mogelijkheid de nodige aangiften te doen.

8. Hyperlinks

De creatie van hyperlinks naar de Website dient voorafgaandelijk aan SOULMATE te worden meegedeeld. De hyperlink mag enkel verwijzen naar de homepage van de Website, dat in een nieuw tabblad van de webbrowser wordt geopend. Deep linking is verboden.

De Website kan eveneens hyperlinks bevatten naar andere websites. SOULMATE kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud, de veiligheid of het privacy- en cookiebeleid van een website waarnaar een hyperlink op de Website verwijst.

Het plaatsen van hyperlinks naar één of meerdere andere websites betekent in geen geval dat er sprake is van een associatie, partnerschip of toetreding met de inrichtingen die deze websites beheren noch van goedkeuring van de inhoud van deze websites. De hyperlinks zijn uitsluitend ter informatie aangebracht. SOULMATE controleert (de inhoud van) deze andere websites niet.

Zodra SOULMATE met zekerheid kennis heeft van eventuele illegale inhoud op een website waarnaar een hyperlink op de Website verwijst, of indien de inhoud niet met het beoogde doel van SOULMATE overeenstemt, zal SOULMATE de hyperlink naar deze website verwijderen. SOULMATE kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het plaatsten van de hyperlink naar de desbetreffende website.

9. Veiligheid

SOULMATE zal naar best vermogen maatregelen treffen om de veiligheid van de Website te bewerkstelligen, zoals veiligheidsonderzoeken, technieken van codering, beveiligde omgevingen en alle maatregelen en procedures die redelijk zijn volgens de stand van zaken in de materie. In geval van een aanval op de Website, informaticacriminaliteit of elke andere niet-toegelaten poging om toegang te krijgen tot een deel of het geheel van de Website, zal SOULMATE alle wettelijke middelen gebruiken die haar ter beschikking staan om de integriteit van haar Website te beschermen en dit met medewerking van de bevoegde autoriteiten.

10. Privacy en Cookies

Het is mogelijk dat SOULMATE door het verlenen van de Diensten of via de Website persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie betreffende de privacy – en cookie policy van SOULMATE, gelieve onze Privacyverklaring en Cookieverklaring te raadplegen.

11. Wijzigingen aan de Website en/of de Gebruiksvoorwaarden

SOULMATE behoudt zich het recht voor om de Website en de informatie op de Website, zonder voorafgaande mededeling, op elk moment te wijzigen en, tijdelijk dan wel definitief te laten verwijderen (daarbij inbegrepen de hyperlinks naar andere websites). Daarnaast heeft SOULMATE het recht om de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden aan te passen, bij te werken of te veranderen.

Het is uw verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat u op de hoogte bent van de meest recente Gebruiksvoorwaarden. SOULMATE houdt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen, de gewijzigde overeenkomst zal ten minste 30 dagen voor inwerkingtreding worden gepubliceerd op de Website van SOULMATE met vermelding van versienummer. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd op 25 augustus 2020.

SOULMATE wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortkomen uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de Website of de Gebruiksvoorwaarden.

12. Varia

Indien één of meerdere clausules uit deze Gebruiksvoorwaarden door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend worden verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden. Indien SOULMATE de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van SOULMATE om de strikte naleving van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

13. Toepasselijk recht

Alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, handhaving, uitvoering en beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden zullen beslecht worden in overeenstemming met het Belgische recht.

Enkel de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Hasselt zullen kennis kunnen nemen van dergelijke geschillen.